Khác biệt giữa các bản “Thái tử”

# [[Lý Kiến Thành|Ẩn Thái tử]] Lý Kiến Thành, đích trưởng tử của [[Đường Cao Tổ]] Lý Uyên. Bị giết trong [[Sự biến Huyền Vũ môn]].
# [[Lý Thừa Càn|Thường Sơn Mẫn vương]] Lý Thừa Càn, đích trưởng tử của [[Đường Thái Tông]] Lý Thế Dân. Bị phế truất.
# [[Lý Hoằng|Đường Nghĩa Tông]] Lý Hoằng, đích trưởng tử của [[Đường Cao Tông]] Lý Trị. Sau khi qua đời, ông được [[Đường Cao Tông]] truy tặng thụy hiệu như một [[Hoàng đế]], một sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử. Từ đó, ông trở thành một trong 4 vị [[Hoàng tử]] duy nhất của [[nhà Đường]] được truy tặng [[Hoàng đế]] trên danh nghĩa nhưng chỉ có duy nhất ông là được truy tặng miếu hiệu.
# [[Chu Tiêu|Ý Văn Thái tử]] Chu Tiêu, đích trưởng tử của [[Minh Thái Tổ]] Chu Nguyên Chương, cha ruột của [[Minh Huệ Đế]] Chu Doãn Văn.
# [[Dận Nhưng|Lý Mật Thân vương]] Dận Nhưng, đích tử của [[Thanh Thánh Tổ]] Khang Hi Đế, hai lần bị phế và hai lần phục vị. Là vị Hoàng thái tử nổi tiếng nhất [[nhà Thanh]].