Khác biệt giữa các bản “Tây Ngụy Văn Đế”

*Mẹ: Dương thị
*Phối ngẫu:
**[[[https://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4t_Ph%E1%BA%A5t_ho%C3%A0ng_h%E1%BA%ADu Ất Phất hoàng hậu] (Tây Ngụy Văn Đế)]]
**[[Uất Cửu Lư hoàng hậu (Tây Ngụy Văn Đế)]]
*Hậu duệ:
Người dùng vô danh