Khác biệt giữa các bản “Văn hóa Việt Nam”

*''Lễ hội Việt Nam'', Vũ Ngọc Khánh, NXB Thanh Niên 2008
*''Một hướng tiếp cận văn hóa Việt Nam'', Hồ Liên, NXB Văn Học 2008
*''Nếp cũ'', Toan Ánh, NXB Trẻ 2010
*''Người Việt Đất Việt'', Toan Ánh - Cửu Long Giang, NXB Văn Học 2003
*''Việt Nam phong tục'', Phan Kế Bính, NXB Văn Học 2005
6.438

lần sửa đổi