Khác biệt giữa các bản “Khánh Hà (ca sĩ)”

|Paris By Night 121
|2017
|-
|77
|Tiếng Hát Nối Hai Bờ Đại Dương (Hamlet Trương)
|Nguyễn Hưng, Don Hồ, Minh Tuyết, Đan Nguyên, Hoàng Mỹ An
|Paris By Night 128
|2019
|-
|78
|LK Chán Nản, Nỗi Buồn (Văn Phụng)
|Trần Thu Hà
|Paris By Night 128
|2019
|}