Khác biệt giữa các bản “Ngôn ngữ bị đe dọa”

Sự [[dịch chuyển ngôn ngữ]] thường xảy ra nhất khi người nói chuyển sang ngôn ngữ liên quan đến sức mạnh xã hội hoặc kinh tế hoặc được nói rộng rãi hơn, kết quả cuối cùng là cái chết của ngôn ngữ. Sự đồng thuận chung là có từ 6.000<ref name="Moseley"/> đến 7.000 ngôn ngữ hiện đang được sử dụng và từ 50% đến 90% trong số đó sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2100. [2] 20 ngôn ngữ phổ biến nhất, mỗi ngôn ngữ có hơn 50 triệu người nói, được nói bởi 50% dân số thế giới, nhưng hầu hết các ngôn ngữ được sử dụng bởi ít hơn 10.000 người.<ref name="Handbook"/>
 
== Liên kết ngoài ==
{{Wikiquote|Endangered languages}}
* {{cite web|title=Endangered Languages at the UNESCO official Website|url=http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/}}
* {{cite web|title=Endangered Language Resources at the LSA|url=http://www.linguisticsociety.org/endangered-languages}}
*[http://www.rnld.org/ Resource Network for Linguistic Diversity]
* [http://www.endangeredlanguages.com/ Endangered Languages Project]
* {{cite web|title=Endangered Languages: Information and Resources on Dying Languages|url=http://www.endangered-languages.com|first=Rio|last=Akasaka|author2=Machael Shin |author3=Aaron Stein |year=2008|publisher=Endangered-Languages.com|accessdate=12 April 2009}}
* {{cite web|url=http://www.ydli.org/biblios/endlabib.htm|title=Bibliography of Materials on Endangered Languages|publisher=Yinka Déné Language Institute (YDLI)|year=2006|accessdate=12 April 2009}}
* {{cite web|url=http://quarterlyconversation.com/constant/peter-constantine-on-arvanitika-is-there-hope-for-europe%E2%80%99s-endangered-native-tongues|title=Is There Hope for Europe’s Endangered Native Tongues?|first=Peter|last=Constantine|publisher=The Quarterly Conversation|year=2010}}
* {{cite web|url=http://www.sil.org/sociolx/ndg-lg-home.html|title=Endangered languages|publisher=[[SIL International]]|year=2009|accessdate=12 April 2009}}
* {{cite web|url=http://www.und.nodak.edu/dept/linguistics/wp/2003Headland.PDF |title=Thirty Endangered Languages in the Philippines|format=pdf|first=Thomas N.|last=Headland|publisher=Summer Institute of Linguistics|location=Dallas, Texas|year=2003}}
* {{cite web|title=Interviews on Endangered Languages|url=https://www.pbs.org/pov/pov2006/tailenders/special_languages.html|first=Adele|last=Horne |author2=Peter Ladefoged |author3=Rosemary Beam de Azcona|year=2006|publisher=Public Broadcasting Service (PBS)|location=Arlington, Virginia|accessdate=26 April 2009}}
* {{cite web|url=https://www.nsf.gov/news/special_reports/linguistics/endangered.jsp |title=A Special Report: Endangered Languages|first=Elizabeth|last=Malone|author2=Nicole Rager Fuller|year=2008|publisher=National Science Foundation|accessdate=26 April 2009}}
* {{cite web|title=Nearly Extinct Languages|url=http://emeld.org/features/get-nearly-extinct.cfm |publisher=Electronic Metadata for Endangered Languages Data (E-MELD)|date=2001–2008}}
* {{cite book|url=http://www.helsinki.fi/~tasalmin/rf.html|chapter=Minority Languages in a Society in Turmoil: The Case of the Northern Languages of the Russian Federation|title=Endangered Languages: What Role for the Specialist? Proceedings of the Second FEL Conference|publisher=Foundation for Endangered Languages & Helsinki University|edition=new| year=1998|first=Tapani|last=Salminen|editor-first=Nicholas|editor-last=Ostler|location=Edinburgh|pages=58–63}}
* {{ cite web|url=http://www.livingtongues.org/papers.html|title=Selected Descriptive, Theoretical and Typological Papers (index)| publisher=Living Tongues Institute for Endangered Languages|date=1997–2007|accessdate=25 April 2009}}
*{{Cite web
| title = Winona LaDuke Speaks on Biocultural Diversity, Language and Environmental Endangerment
| work = The UpTake
| accessdate = 2012-08-08
| date = 2012-03-29
| url = http://www.theuptake.org/2012/03/29/live-winona-laduke-speaks-on-biocultural-diversity-language-and-environmental-endangerment/
}}
=== Các tổ chức ===
* [http://www.linguisticsociety.org/endangered-languages Linguistic Society of America]