Khác biệt giữa các bản “Âm Lệ Hoa”

== Hậu duệ ==
Quang Liệt hoàng hậu Âm Lệ Hoa có tổng cộng 5 người con với [[Hán Quang Vũ Đế]] Lưu Tú, tất cả đều là hoàng tử. Bao gồm:
# [[Hán Minh Đế]] Lưu Trang, conhoàng tử thứ 4 của Hán Quang Vũ Đế. Tên cũ '''Lưu Dương''' [劉暘].
# [[Lưu Thương]] [刘苍], hoàng tử thứ 6 của Hán Quang Vũ Đế, thụy '''Đông Bình Hiến vương''' (东平宪王), mất năm Kiến Sơn thứ 8 ([[83]]) thời [[Hán Chương Đế]]. Trước khi Âm hậu trở thành Kế hậu, ông được phong ''"Đông Bình công"'' (东平公). Trong lịch sử Đông Hán, ông nổi tiếng là một người hay văn thơ, phụ chính thời Hán Minh Đế và vị trí còn trên cả [[Tam công]]. Sau vì lo sợ mà quay về đất phong Đông Bình, rút khỏi chính trường.
# [[Lưu Kinh]] [劉荊], hoàng tử thứ 8 của Hán Quang Vũ Đế, thụy '''Quảng Lăng Tư vương''' (广陵思王). Năm Kiến Vũ thứ 15 ([[39]]), sắc phong tước ''"Sơn Dương công"'' (山阳公), sau khi Âm hậu lên ngôi cải thành ''"Sơn Dương vương"'' (山阳王). Luôn đối đầu với anh trai Hán Minh Đế, ngay sau khi Quang Vũ Đế băng thì mật mưu với [[Quách Huống]] tính bề mưu phản, sau bị bại lộ và bị đày đi Hà Nam cung. Sau này Hán Minh Đế cải phong nước Quảng Lăng, tước ''"Quảng Lăng vương"'' (广陵王), phái đến ở đấy nhưng Lưu Kinh vẫn chống đối tạo phản, việc bị lộ, cho tự sát. Mất năm Vĩnh Bình thứ 10 ([[67]]), thụy là ''Tư'' (思).