Khác biệt giữa các bản “Thích phu nhân”

Lữ Thái hậu nghe đến lời bài hát, nổi cơn đại nộ và gọi Triệu vương đến Trường An, muốn giết cả mẹ lẫn con. Hán Huệ Đế thương em, biết Thái hậu giận, nên thân hành đón Như Ý ở [[Bá Thượng]], rồi luôn luôn kèm lúc Như Ý đi đứng, ăn uống. Thái hậu muốn giết Như Ý nhưng không có dịp nào. Sứ giả của Thái hậu triệu tập, tướng quốc Chu Xương cự tuyệt không nghe lệnh. Thái hậu cả giận, bèn sai người gọi Chu Xương về. Chu Xương về đến [[Trường An]], Thái hậu lại sai người mời Triệu vương lần nữa. Triệu vương đành phải ra đi.
 
Năm sau ([[194 TCN]]), [[mùa đông]], Hán Huệ đế buổi sớm ra đi săn bắn. Như Ý còn nhỏ, không thể dậy sớm. Thái hậu nghe tin Như Ý ở một mình, bèn sai người mang thuốc độc đến cho Như Ý uống. Lúc mờ sáng, Huệ Đế trở về thì Như Ý đã chết. Sau khi Như Ý chết, Lữ Thái hậu mới ra tay trả thù Thích phu nhân. Thái hậu sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc [[mắt]], đốt [[tai]], cho uống thuốc thành [[câm]]. Sau đó Thái hậu sai để Thích phu nhân ở trong nhà xí, gọi đó là '''Nhân trư''' (人彘; có nghĩa là ''người lợn'').
 
Sau mấy hôm, Thái hậu cho gọi Huệ Đế vào để xem ''"Nhân trư"''. Hán Huệ Đế trông thấy, ngạc nhiên bèn hỏi là ai, khi biết đó là Thích phu nhân thì liền khóc rống lên, sai người nói với Thái hậu:''"Việc đó không phải là việc con người làm! Ta là con của Thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!"''.