Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

→‎Hiến kế cho Lý Thôi chiếm Trường An: ko có khác biệt, ko cần dẫn
(→‎Hiến kế cho Lý Thôi chiếm Trường An: ko có khác biệt, ko cần dẫn)
 
== Hiến kế cho Lý Thôi chiếm Trường An ==
Các [[chư hầu]] do [[Viên Thiệu]] cầm đầu nổi dậy chống Đổng Trác. Trác thua trận bỏ [[Lạc Dương]], mang Hán Hiến Đế về [[Tràng An]]. Giả Hủ đi theo. Vào năm [[192 Công nguyên]], Đổng Trác bị [[Lã Bố]] giết ở [[Tràng An]]. Sau đó Ngưu Phụ cũng bị giết.
 
Giả Hủ khi đó cùng các bộ tướng của Đổng Trác là [[Lý Thôi]] (hay Lý Giác), [[Quách Dĩ]], [[Trương Tế,]] và [[Phàn Trù]] đang đóng quân ở ngoài. Lý Thôi xin [[Vương Doãn]] tha tội nhưng Vương Doãn không đồng ý. Giả Hủ hiến kế cho Lý Thôi tập hợp quân đội để chiếm Trường An để trả thù cho Đổng Trác.
 
Theo ''Tam Quốc chí'', khi Trác bại vong, Phụ cũng chết, mọi người rất sợ hãi, bọn Hiệu uý Lý Thôi, Quách Dĩ, Trương Tế muốn giải tán, sắp sửa quay về quê. Ông nói:
:''"Nghe nói người trong thành Trường An bàn định muốn giết hết người Lương Châu, mà các ông bỏ mọi người ra đi một mình, thì một người đình trưởng cũng có thể bắt được các ông vậy. Chẳng bằng thống lĩnh mọi người ở phương tây, thu nhặt binh sĩ ở đó, vây đánh Tràng An, vì Đổng công mà báo hận, may mà nên việc, phụng sự quốc gia để chinh phạt thiên hạ, nếu chẳng xong việc, bỏ chạy cũng chưa muộn vậy." Chúng cho là phải. Thôi bèn ở phía tây đánh Trường An."''
 
''[[Tam Quốc diễn nghĩa]]'' cũng thuật lại lời của Giả Hủ:<ref>Tam Quốc diễn nghĩa, La Quán Trung, hồi 9</ref>
: “''Các ông bỏ quân mà đi trốn một mình thì chỉ một người đình trưởng, cũng bắt trói lại được. Chi bằng ta tụ tập người Thiểm Tây và quân mã của mình, kéo thẳng vào Trường An đánh báo thù cho Đổng công. Được ra thì lấy danh nghĩa triều đình mà hiệu lệnh thiên hạ. Ngộ thua, bấy giờ sẽ chạy cũng chưa muộn''”.
 
Lý Thôi, Quách Dĩ phao tin [[Vương Doãn]] muốn giết hết người Tây Lương để kích động mọi người theo mình, tập hợp được lực lượng đông đảo, tiến vào đánh bại Lã Bố và nhanh chóng chiếm được Trường An.
61.849

lần sửa đổi