Khác biệt giữa các bản “Kali iotua”

n
 
Cũng giống như các muối iodua khác, KI tạo muối triiođua I<sub>3</sub><sup>-</sup> khi xử lý với I<sub>2</sub>:
:KI<sub>(''l'')</sub> + I<sub>2</sub><sub> (''r'')</sub> → KI<sub>3</sub><sub> (''l'')</sub>
KI cũng được sử dụng trong việc tráng phim:
:KI<sub>(''l'')</sub> + AgNO3AgNO<sub>3 (''l'')</sub> → AgI<sub>(r)</sub> + KNO3KNO<sub>3 (''l'')</sub>
 
===Hóa hữu cơ===