Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương Hoành (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Trương Hoành (nhà thiên văn)|Trương Hoành]], [[nhà thiên văn]] nổi tiếng của [[Trung Quốc]] vào thời [[Hán]]
* [[Trương Hoành (Đông Ngô)|Trương Hoành]], mưu sĩ thời [[Tam Quốc]] giúp họ Tôn dựng nghiệp ở Giang Đông.
* [[Trương Hoành (Tam Quốc)]], một vị tướng chỉ huy lộ quân cát cứ ở Tây Lương vào cuối thời Đông Hán, sau tham gia vào [[trận Đồng Quan, 211]] chống lại [[Tào Tháo]].
* [[Trương Hoành]], một trong 108 vị anh hùng [[Lương Sơn Bạc]], thuộc 36 Thiên Cang Tinh (Thuộc sao Thiên Bình Tinh), ngoại hiệu Thuyền Đẩu Hỏa.
{{disambig}}