Khác biệt giữa các bản “Vân Đài nhị thập bát tướng”

| valign="top"|
1. [[Đặng Vũ]]
 
2. [[Mã Thành]]
 
3. [[Ngô Hán]]
 
4. [[Vương Lương]]
 
5. [[Giả Phục]]
 
6. [[Trần Tuấn]]
 
7. [[Cảnh Yểm]]
 
8. [[Đỗ Mậu]]
 
9. [[Khấu Tuân]]
 
10. [[Phó Tuấn]]
 
11. [[Sầm Bành]]
 
12. [[Kiên Tầm]]
 
13. [[Phùng Dị]]
 
14. [[Vương Bá]]
| valign="top"|
15. [[Chu Hữu]]
 
16. [[Nhiệm Quang]]
 
17. [[Tế Tuân]]
 
18. [[Lý Trung]]
 
19. [[Cảnh Đan]]
 
20. [[Vạn Tu]]
 
21. [[Cái Duyên]]
 
22. [[Bi Đồng]]
 
23. [[Diêu Kì]]
 
24. [[Lưu Thực]]
 
25. [[Cảnh Thuần]]
 
26. [[Tang Cung]]
 
27. [[Mã Vũ]]
 
28. [[Lưu Long]]
|}