Mở trình đơn chính

Các thay đổi

1/100000 nghĩa là tỉ lệ xích
'''''Ta thường thấy tỉ lệ xích của bản đồ ở phần ghi chú của các bản đồ''.'''
 
== Tham khảo ==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh