Khác biệt giữa các bản “Plugin (điện toán)”

không có tóm lược sửa đổi
==Cơ chế==
 
[[Hình:Plug-InExample.png|nhỏ|300px|Ví dụ Plug-In Framework]]
As shown in the figure, the host application provides services which the plug-in can use, including a way for plug-ins to register themselves with the host application and a protocol for the exchange of data with plug-ins. Plug-ins depend on the services provided by the host application and do not usually work by themselves. Conversely, the host application operates independently of the plug-ins, making it possible for end-users to add and update plug-ins dynamically without needing to make changes to the host application.[1][2]
 
Như được thể hiện trong hình, ứng dụng chính (host application) cung cấp dịch vụ (service) mà các plug-in có thể sử dụng, bao gồm một đường cho plug-in để đăng ký với ứng dụng chính và một giao thức cho việc trao đổi dữ liệu với plug-in. Plug-in phụ thuộc vào các dịch vụ cung cấp bởi các ứng dụng chính và thường không tự hoạt động. Ngược lại, các ứng dụng chính hoạt động độc lập với plug-in, làm cho nó có thể cho người dùng cuối để thêm và cập nhật các plug-in tự động mà không cần phải thay đổi ứng dụng chính.
Open application programming interfaces (APIs) provide a standard interface, allowing third parties to create plug-ins that interact with the host application. A stable API allows third-party plug-ins to continue to function as the original version changes and to extend the life-cycle of obsolete applications. The Adobe Photoshop and After Effects plug-in APIs have become a standard[3] and competing applications such as Corel Paint Shop Pro have adopted them.
 
giao diện lập trình ứng dụng mã nguồn mở (API) cung cấp một giao diện tiêu chuẩn, cho phép các bên thứ ba để tạo ra các plug-in tương tác với các ứng dụng chính. Một API ổn định cho phép plug-in của bên thứ ba tiếp tục hoạt động như các thay đổi đối với phiên bản gốc và để mở rộng vòng đời của các ứng dụng đã lỗi thời. Các [[API]] plug-in cho [[Adobe Photoshop]] và [[After Effects]] đã trở thành chuẩn mực và các ứng dụng cạnh tranh như [[Corel Paint Shop Pro]] phải chấp nhận chúng.
 
==So sánh với các bản mở rộng==
 
 
733

lần sửa đổi