Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

'''Ghi chú:'''
*[[Tập tin:Giám mục chính tòa.png|20px]]: Giám mục chính tòa
*[[Tập tin:Giám mục phụ tá.png|20px]]: Giám mục phó, phụ tá hoặc Giám quản tông tòa, Đại diện tông tòa
*[[Tập tin:Giám mục trống tòa.png|20px]]: Giám quản Tông Tòa.