Khác biệt giữa các bản “Tính toán”

Tạo với bản dịch của trang “Computation
(Tạo với bản dịch của trang “Computation”)
(Tạo với bản dịch của trang “Computation”)
* Các mô hình đồng thời bao gồm mô hình diễn viên và tính toán quá trình
 
Giunti gọi các mô hình được nghiên cứu bởi các ''hệ thống tính toán'' lý thuyết ''tính toán'' và ông cho rằng tất cả chúng đều là '''[[Hệ thống động lực|các hệ thống động lực]]''' toán học với thời gian riêng biệt và không gian trạng thái riêng biệt. <ref>{{Chú thích sách|title=Computation, Dynamics, and Cognition|last=Giunti|first=Marco|publisher=Oxford University Press|year=1997|isbn=978-0-19-509009-3|location=New York}}</ref> {{Rp|ch.1}} Ông cho rằng một hệ thống tính toán là một đối tượng phức tạp bao gồm ba phần. Đầu tiên, một hệ thống động lực toán học <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>DS</math> </mi><mi> <math>DS</math> </mi></mrow> </math><math>DS</math> <math>DS</math>'''DS''' </img> <span></span> với thời gian riêng biệt và không gian trạng thái riêng biệt; thứ hai, một thiết lập tính toán <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><mrow><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><mrow><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo><msub><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mi></mrow></msub></mrow><mo> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </mo></mrow></mrow> </math><math>H = \left(F, B_F\right)</math> <math>H = \left(F, B_F\right)</math> </img>'''H <span></span>= (F, BF )''' , được tạo thành từ một phần lý thuyết <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>'''F</math>''' </mi></mrow> </math><math>F</math> <math>F</math> </img> <span></span> và một phần thực <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><msub><mi> <math>B_F</math>'''BF''' </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>B_F</math> </mi></mrow></msub></mrow> </math><math>B_F</math> <math>B_F</math> </img> <span></span> ; thứ ba, một giải thích <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow'''I class="MJX-TeXAtom-ORD"><msub><mi> <math>I_{DS,H}</math>''' </mi><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>I_{DS,H}</math> </mi><mi> <math>I_{DS,H}</math> </mi><mo> <math>I_{DS,H}</math> </mo><mi> <math>I_{DS,H}</math> </mi></mrow></msub></mrow> </math><math>I_{DS,H}</math> <math>I_{DS,H}</math> </img> <span></span> , liên kết hệ thống động lực <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>'''DS</math>''' </mi><mi> <math>DS</math> </mi></mrow> </math><math>DS</math> <math>DS</math> </img> <span></span> với thiết lập <math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"><mrow class="MJX-TeXAtom-ORD"><mi> <math>'''H</math>''' </mi></mrow> </math><math>H</math> <math>H</math> </img> <span></span> . <ref>{{Chú thích}}</ref> {{Rp|pp.179–80}}
 
== Xem thêm ==
37

lần sửa đổi