Khác biệt giữa các bản “Thời kỳ Bắc thuộc lần thứ hai”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm 206, Trương Tân bị bộ tướng Khu Cảnh giết chết. Khi đó [[Lưu Biểu]] đã trấn giữ [[Kinh Châu]] không thần phục Tào Tháo, bèn sai thủ hạ là Lại Cung sang làm quan mục [[Giao Châu]]. Cùng lúc, thái thú quận Thương Ngô là Sử Hoàng cũng chết, Lưu Biểu vội sai Ngô Cự đi cùng Lại Cung sang làm thái thú Thương Ngô.
 
===Thời Tam Quốc và nhà họ Sỹ===
Năm 207, Tào Tháo can thiệp vào [[Giao Châu]], sai người đưa thư phong Sĩ Nhiếp làm Tuy Nam trung lang tướng, cho quản lý cả bảy quận của [[Giao Châu]] là [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]], [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và [[Nhật Nam]] và kiêm thái thú quận [[Giao Chỉ]] như trước. Trong khi đó hai thủ hạ của Lưu Biểu là Ngô Cự và Lại Cung lại bất hòa. Hai người chưa tới nơi trấn trị đã trở mặt đánh nhau. Ngô Cự đánh đuổi Lại Cung khiến Lại Cung chạy về quận Linh Lăng (thuộc Kinh Châu), còn Ngô Cự tới được trị sở Thương Ngô.
 
===Thời Tam Quốc===
Năm 208, [[Lưu Biểu]] chết. Tào Tháo mang đại quân nam tiến đánh chiếm Kinh Châu. Cuối năm 208 xảy ra [[trận Xích Bích]]. Tào Tháo thất bại trong ý đồ thống nhất Trung Hoa, phải rút về Trung nguyên. [[Tôn Quyền]] và [[Lưu Bị]] thắng trận, thừa cơ cùng nhau đánh chiếm đất Kinh Châu từ tay Tào Tháo để lại.
 
Năm 226, Sĩ Nhiếp chết, con trai là Sĩ Huy tự mình lên thay chức Thái thú quận [[Giao Chỉ]] không xin lệnh Tôn Quyền. Để tăng cường quản lý phía nam, Tôn Quyền chia [[Giao Châu]] cũ của nhà Hán làm hai: lấy 3 quận [[Nam Hải quận|Nam Hải]], [[Uất Lâm]], [[Thương Ngô (địa danh cổ)|Thương Ngô]] phía bắc hợp thành [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], giao cho [[Lã Đại]] làm Thứ sử; Giao Châu chỉ còn 4 quận phía nam là [[Hợp Phố quận|Hợp Phố]], [[Giao Chỉ]], [[Cửu Chân]] và một phần quận [[Nhật Nam]], giao cho Trần Thì làm Thứ sử. Tuy nhiên Sĩ Huy mang quân ngăn trở Trần Thì đến nhận chức. Tôn Quyền sai Lã Đại mang quân sang đánh để triệt bỏ họ Sĩ. Lã Đại lừa giết anh em Sĩ Huy và chiếm lấy Giao Châu. Từ đó Giao Châu hoàn toàn thuộc về Đông Ngô. Tôn Quyền lại bỏ [[Quảng Châu (địa danh cổ)|Quảng Châu]], khôi phục [[Giao Châu]] gồm 7 quận như cũ, cho Lã Đại làm Giao Châu mục.
 
===Nhà Đông Ngô===
Năm 248, cuộc khởi nghĩa của [[Bà Triệu|Triệu Thị Trinh]] bị Thứ sử Giao Châu là [[Lục Dận]] (Đông Ngô - cháu [[Lục Tốn]]) dập tắt.