Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Đặt {{chú thích trong bài}}
{{Chú thích trong bài}}
[[hình:Treaty of Verdun.svg|nhỏ|trái|hochkant=1.5|Die Gebietsaufteilung im Vertrag von Verdun 843]]
{{Infobox historical event