Khác biệt giữa các bản “Hiệp ước Verdun”

Đặt {{chú thích trong bài}}
(Đặt {{chú thích trong bài}})
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Chú thích trong bài}}
[[hình:Treaty of Verdun.svg|nhỏ|trái|hochkant=1.5|Die Gebietsaufteilung im Vertrag von Verdun 843]]
{{Infobox historical event