Mở trình đơn chính

Các thay đổi

fix
|pattern_ra = _bra18h
|pattern_sh = _bra18h
|pattern_so = _bra18h_bra18H
|leftarm = FFE400
|body = FFE400
|pattern_ra = _bra18h
|pattern_sh = _bra18h
|pattern_so = _bra18h_bra18H
|leftarm = FFE400
|body = FFE400
190

lần sửa đổi