Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Lý Sảm là con trưởng của [[Lý Cao Tông]], mẹ là hoàng hậu họ Đàm, sinh vào tháng 7 năm [[Giáp Dần]] (1194) tại kinh đô Thăng Long, Đại Việt. Năm [[Mậu Thìn]] (1208), ông được vua cha lập làm [[Thái tử]], lúc đó ông 15 tuổi.
 
== Chạy loạn về Hải Ấp ==
{{Chính|Lý Cao Tông}}
Năm 1209, vua Cao Tông nghe lời gian thần [[Phạm Du]], giết trung thần [[Phạm Bỉnh Di]]. Bộ tướng của Bỉnh Di là Quách Bốc khởi binh báo thù cho chủ, đánh vào kinh thành, lập con thứ của vua là [[Lý Thẩm|Lý Thầm]] làm vua. Vua Cao Tông chạy lên Quy HoáHóa, tháiThái tử Sảm cùng mẹ và hai em gái chạy về Hải Ấp, nơi Trần Lý cai quản.
 
Trần Lý và [[Tô Trung Từ]] bèn đón vương tử Sảm lập làm vua, tôn xưng là Thắng Vươngvương. Thái tử Sảm thấy con gái của Trần Lý là Trần Thị Dung có nhan sắc, bèn lấy làm vợ. Nhân đó Trần Lý được phong làm Minh Tự, Tô Trung Từ làm Điện tiền chỉChỉ huy sứ.
 
Biết tin tháiThái tử Sảm lập triều đình riêng và tự ý phong tước cho Trần Lý, Tô Trung Từ, Phạm Ngu... nên vua Lý Cao Tông ở Quy HoáHóa muốn đánh dẹp, bèn sai Phạm Du đi để liên lạc với họ Đoàn ([[Đoàn Thượng]], Đoàn Văn Lôi) ở vùng Hồng. Nhưng Du trễ nải công việc, bị quân của hào trưởng [[Bắc Giang]] là [[Nguyễn Nậu]] và [[Nguyễn Nải]] giết chết.
 
Trần Lý và Tô Trung Từ bèn mang quân đánh về kinh thành dẹp Quách Bốc để lập công với nhà Lý. Cuối năm 1209, loạn Quách Bốc bị dẹp, Trần Lý tử trận, Tô Trung Từ đón vua Cao Tông về cung. Do Phạm Du đã chết mà thế lực Trung Từ mạnh nên vua Cao Tông buộc phải dựa vào Trung Từ. Đàm Dĩ Mông trước đã hàng phục Lý Thầm và Quách Bốc vẫn không bị trị tội, được làm chức thái úy.
 
Đầu năm 1210, Cao Tông đau yếu, mới sai người đón tháiThái tử Sảm về kinh. Tháng 10 năm 1210, Lý Cao Tông chết. Thái tử Sảm nối ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Việc đầu tiên vua làm là sai Phạm Bố và Tô Trung Từ đón [[Trần Thị Dung]] vào cung, lập làm nguyên phi; cho Trung Từ làm ''Thái úy phụ chính'';, phong anh Thị Dung là Thuận Lưu bá [[Trần Tự Khánh]] làm ''Chương Thành hầu''. Vua lại còn tin tưởng, giao quyền bính cho Thái úy Đàm Dĩ Mông là một người nhu nhược và thiếu học thức.
 
== Nội loạn ==