Khác biệt giữa các bản “Người Đan Mạch”

Trang mới: “'''Người Đan Mạch''' là những người có tổ tiên bản địa ở Đan Mạch đang sinh sống ở Đan Mạch hay ở quốc gia và vùng l…”
(Trang mới: “'''Người Đan Mạch''' là những người có tổ tiên bản địa ở Đan Mạch đang sinh sống ở Đan Mạch hay ở quốc gia và vùng l…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh