Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đảo Giáng Sinh”

{{DEFAULTSORT:Giáng Sinh}}
[[Thể loại:Đảo Giáng Sinh| ]]
[[Thể loại:ĐảoLãnh Đôngthổ NamẤn ÁĐộ Dương thuộc Úc|.]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Mã Lai]]
[[Thể loại:Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Úc]]
[[Thể loại:Đảo của Úc]]
[[Thể loại:Quốc gia Ấn Độ Dương]]
[[Thể loại:Vùng đặc hữu]]
[[Thể loại:Tiểu bang và vùng lãnh thổ Úc]]
[[Thể loại:Đảo tại Ấn Độ Dương]]
[[Thể loại:Đảo của Úc]]
[[Thể loại:Vùng đặc hữu]]
[[Thể loại:Đảo Đông Nam Á]]
[[Thể loại:Singapore thuộc Anh]]
[[Thể loại:Malaya thuộc Anh trong Thế chiến thứ hai|.]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Anh]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ nói tiếng Mã Lai]]
[[Thể loại:LãnhTiểu thổbang Ấn Độvùng Dươnglãnh thuộcthổ Úc]]
[[Thể loại:Khởi đầu năm 1957]]