Khác biệt giữa các bản “Tào Mao”

n
Sau đó, Chiêu dùng danh nghĩa Hoàng thái hậu bịa ra các tội của Tào Mao và phế ông làm thứ nhân. Tuy nhiên về sau, Chiêu nghe theo lời ông chú [[Tư Mã Phu]], quyết định khôi phục tước vị Cao Quý Hương công cho Tào Mao, an táng theo vương lễ. Sau đó thấy nhiều người bất bình việc mình giết vua, [[Tư Mã Chiêu]] theo kế [[Giả Sung]], làm như không biết việc giết Tào Mao, bèn bắt [[Thành Tế]] trị tội giết vua và [[tru di tam tộc]].
 
Tư Mã Chiêu lập [[Tào Hoán]]— con trai của Yến vương [[Tào Vũ]], cháu nội của [[Tào Tháo]] lên ngôi vua, tức Ngụy Nguyên đế. Năm năm sau, con Chiêu là [[Tư Mã Viêm]] soán ngôi, kết thúc nhà Ngụy.
 
== Tào phu nhân qua đời ==