Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bảng băm”

Tại trung tâm của thuật toán bảng băm là một mảng thường được gọi là bảng băm. Thuật toán bảng băm tính ra một chỉ số cho mỗi khóa và dùng chỉ số này để đặt dữ liệu vào mảng. Hàm số thực hiện việc tính toán này gọi là [[hàm băm]], f:
 
::chỉ-số = f(khóa, kích-thước-mảng)
 
Hàm băm tính toán một chỉ số trong mảng từ khóa và kích thước của mảng. Trong [[hợp ngữ]] hoặc các ngôn ngữ lập trình bậc thấp khác, một hàm băm có thể tạo ra chỉ số chỉ với một hoặc hai lệnh máy.