Khác biệt giữa các bản “Trung tâm Thương mại Thế giới (2001–nay)”

không có tóm lược sửa đổi
{{collapsed infobox section begin|Other information}}
| floor_area = {{unbulleted list
|1 WTC: {{convert|3501274|sqft|m2|0|abbr=on}}3 tháng 11 năm 2014
|3 WTC: {{convert|2232984|sqft|m2|0|abbr=on}}2022 (est.)
|4 WTC: {{convert|2500000|sqft|m2|0|abbr=on}}11 tháng 6 năm 2018
|7 WTC: 23 tháng 5 năm 2006 Trung tâm vận tải: Tháng 3, 2016
|7 WTC: {{convert|1681118|sqft|m2|0|abbr=on}}
}}
| top_floor = {{unbulleted list