Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam”

Taitamtinh đã đổi Thảo luận:Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an Việt Nam: Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức mới của Bộ Công an
(Taitamtinh đã đổi Thảo luận:Cục Ngoại tuyến và Kỹ thuật, Công an nhân dân Việt Nam thành Thảo luận:Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an Việt Nam: Theo Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 6/8/2018 của Chính phủ quy định về tổ chức mới của Bộ Công an)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
(Không có sự khác biệt)