Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo từ 2009-05-09]]
[[Thể loại:Hoàn toàn không có nguồn tham khảo]]
 
{{wiki hóa}}
PhầnĐịa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệnh là các hình thức địa tô của tư bản trong địa tô tư bản chủ nghĩa. Địa tô chênh lệch là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài [[lợi nhuận]] bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình. Địa tô tuyệt đối là số lợi nhuận siêu ngạch dội ra ngoài lợi nhuận bình quân, hình thành nên bởi chênh lệch giữa giá trị nông sản với giá cả sản chung của nông phẩm. Địa tô độc quyền
Các hình thức địa tô của tư bản:
là lợi nhụân siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai mà tư bản phải nộp cho địa chủ.
- Địa tô chênh lệch:
 
Phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài [[lợi nhuận]] bình quân thu được trên ruộng đất có điều kiện sản xuất thuận lợi hơn. Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất và giá cả sản xuất cá biệt trên ruộng đất tốt và trung bình.
Ví dụ: Có 2 tư bản trong nông nghiệp và trong công nghiệp có cấu tạo hữu cơ như sau:
-Địa tô tuyệt đối:
 
là số lợi nhuận siêu ngạch dội ra ngoài lợi nhuận bình quân, hình thành nên bởi chênh lệch giữa giá trị nông sản với giá cả sản chung của nông phẩm.
VD:* có 2 tư bản trong nông nghiệp và trongTrong công nghiệp: 80c cấu+ tạo20v hữu+ 20m như= sau:120
* Trong côngnông nghiệp: 80c60c + 20v40v + 20m40m = 120140
 
Trong nông nghiệp: 60c + 40v + 40m = 140
Giá trị thặng dư dội ra trong nông nghiệp so với công nghiệp là 20. Số chênh lệch này là lợi nhuận siêu ngạch không bị bình quân hóa và chuyển thành địa tô tuyệt đối.
 
- Địa tô độc quyền:
là lợi nhụân siêu ngạch do giá cả độc quyền của sản phẩm thu được trên đất đai mà tư bản phải nộp cho địa chủ.
 
{{các chủ đề|Triết học|Marx-Lenin|Xã hội học}}