Khác biệt giữa các bản “Tông Nhân Phủ”

{{refbegin}}
*[[Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ]] - phần ''"Tôn Nhân phủ"''
*[[Lịch triều hiến chương Loại chí]]
*{{citation|last=Elliott|first=Mark C.|author-link=Mark Elliott (historian)|title=The Manchu Way: The Eight Banners and Ethnic Identity in Late Imperial China|year=2001|publisher=Stanford University Press|location=Stanford|isbn=0-8047-3606-5}}.
*{{citation|last=Elman|first=Benjamin A.|title=A Cultural History of Civil Examinations in Late Imperial China|year=2000|publisher=University of California Press|location=Berkeley and Los Angeles|isbn=0-520-21509-5}}.