Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

 
=== Thân thế, ngoại hình ===
Tam Quốc diễn nghĩa hồi 92 cho biết Hàn Đức là đại tướng ở [[Tây Lương]], ôngHàn Đức được coi là có sức khỏe địch nổi muôn người, sử búa khai sơn cực giỏi, được tin quân Thục tiến đánh, ôngHàn Đức đã dẫn tám vạn quân Tây Khương ra mắt [[Hạ Hầu Mậu]] và đề nghị được làm tiên phong. Hạ Hầu Mậu trọng thưởng và cho làm tiên phong.
 
=== Đụng độ với quân Thục ===
[[Tập tin:ZhaoYun.jpg|100px|nhỏ|phải|Triệu Vân, người đã giết Hàn Đức]]
Hàn Đức dẫn 8 vận quân Tây Lương cùng bốn người con đều tinh thông võ nghệ, giỏi cung ngựa. Hai bên dàn trận. Đức ra ngựa, bốn con sắp hàng hai bên và khiêu chiến Triệu Vân, bốn người con lần lượt giao chiến với Triệu Vân và bị giết chết. Hàn Đức thấy bốn con cùng bị về tay Triệu Vân, "ruột gan như xé", xông ngay vào trận. Triệu vânVân quá anh dũng nên quân Tây Lương thua chạy. Hàn Đức suýt nữa bị Triệu Vân bắt sống, phải bỏ áo giáp, đi chân không, mới trốn thoát.
 
Sau đó Hàn Đức về báo cáo lại với Hạ Hầu Mậu và dẫn quân tái chiến tại núi Phượng Minh, Hàn Đức vì muốn báo thù cho con nên xung phong đấu với Triệu Vân, ông vác búa khai sơn, tế ngựa xốc vào chém Triệu Vân. Tuy vậy, đánh được "vài ba hiệp" thì Triệu Vân lại đâm chết Hàn Đức. Nói chung, Hàn Đức chết vì đối thủ của mình quá dũng mãnh, dù vậy thì đây cũng là một cái chết của võ tướng nơi sa trường.