Khác biệt giữa các bản “Hàn Đức”

không có tóm lược sửa đổi
'''Hàn Đức''' (chữ Hán:韓德, Bính âm: Han De, ?-227) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết lịch sử [[Tam Quốc diễn nghĩa]] của [[nhà văn]] [[La Quán Trung]], Trong tác phẩm này Hàn Đức được xây dựng là một võ tướng người Tây Lương của [[nhà Ngụy]] đã cùng bốn người con giao chiến và tử trận dưới tay [[Triệu Vân]] khi ông này đã 60 tuổi. Hàn Đức được nhắc đến tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bắc phạt của thừa tướng nhà [[Thục Hán]] là [[Gia Cát Lượng]] khi ông này dẫn quân chinh phạt nhà Ngụy và Hàn Đức cùng bốn người con đã giao chiến với danh tướng [[Triệu Vân]] khi ông này đã [[60]] tuổi, trong trận đó, Triệu Vân đã giết năm người con của Hàn Đức và bản thân Hàn Đức sau này cũng bị tử trận dưới tay Triệu Vân vào năm 227.
 
== TrongThân Tamthế, quốcngoại diễn nghĩahình ==
Hàn Đức được biết đến thông qua tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa với bối cảnh của cuộc chiến tranh Bắc phạt của thừa tướng nhà [[Thục Hán]] là [[Gia Cát Lượng]] khi ông này dẫn quân chinh phạt nhà Ngụy và Hàn Đức cùng bốn người con đã giao chiến với danh tướng [[Triệu Vân]] khi ông này đã [[60]] tuổi, trong trận đó, Triệu Vân đã giết năm người con của Hàn Đức và bản thân Hàn Đức sau này cũng bị tử trận dưới tay Triệu Vân vào năm 227.
 
=== Thân thế, ngoại hình ===
Tam Quốc diễn nghĩa hồi 92 cho biết Hàn Đức là đại tướng ở [[Tây Lương]], Hàn Đức được coi là có sức khỏe địch nổi muôn người, sử búa khai sơn cực giỏi, được tin quân Thục tiến đánh, Hàn Đức đã dẫn tám vạn quân Tây Khương ra mắt [[Hạ Hầu Mậu]] và đề nghị được làm tiên phong. Hạ Hầu Mậu trọng thưởng và cho làm tiên phong.
 
=== Đụng độ với quân Thục ===
[[Tập tin:ZhaoYun.jpg|100px|nhỏ|phải|Triệu Vân, người đã giết Hàn Đức]]
Hàn Đức dẫn 8 vận quân Tây Lương cùng bốn người con đều tinh thông võ nghệ, giỏi cung ngựa. Hai bên dàn trận. Đức ra ngựa, bốn con sắp hàng hai bên và khiêu chiến Triệu Vân, bốn người con lần lượt giao chiến với Triệu Vân và bị giết chết. Hàn Đức thấy bốn con cùng bị về tay Triệu Vân, "ruột gan như xé", xông ngay vào trận. Triệu Vân quá anh dũng nên quân Tây Lương thua chạy. Hàn Đức suýt nữa bị Triệu Vân bắt sống, phải bỏ áo giáp, đi chân không, mới trốn thoát.