Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Lợi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngoài ra, trên địa bàn huyện cũng có một số xí nghiệp công nghiệp nhẹ, như xí nghiệp may của công ty Pinetree trên địa bàn xã Châu Hưng A và một số khu công nghiệp nhỏ trên địa bàn các xã Hưng Thành, Hưng Hội.
 
Năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng chiếm 15,36%, dịch vụ chiếm 28,44%, nông nghiệp – thủy sản chiếm 56,2%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 5,82% năm (đạt 97% chỉ tiêu nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng/năm (đạt 69,14% chỉ tiêu Nghị quyết). Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm triển khai thực hiện tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể từ 13,98% xuống còn 3,58% (vượt 59,1% chỉ tiêu Nghị quyết). Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt đước một số kết quả bước đầu. Hiện nay, đã có 95,24% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% ấp đạt chuẩn văn hóa; toàn huyện có 1 xã nông thôn mới và 3 xã được công nhận là xã văn hóa nông thôn mới.
năm 2018 Vĩnh Lợi đã hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chỉ tiêu đề ra trên các lĩnh vực cơ bản đạt, dù gặp không ít khó khăn. Trong 20 chỉ tiêu HĐND huyện giao đều thực hiện đạt (trong đó có 15 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu đạt). Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,77%, cao nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện đồng bộ nên đạt được kết quả khả quan. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, đặc biệt là công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo; công tác xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa thường xuyên được củng cố và nâng cao chất lượng; công tác giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định.
 
Năm 2019, Vĩnh Lợi xác định phải đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đảm bảo giữ vững chỉ tiêu tăng trưởng hợp lý, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo môi trường thuận lợi để đẩy mạnh phát triển sản xuất; tập trung ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; triển khai một số công trình, dự án quan trọng của huyện; khai thác tốt lợi thế, tiềm năng và ứng dụng có hiệu quả khoa học - kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh khu vực công nghiệp và dịch vụ gắn liền với công tác bảo vệ môi trường; đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; cải cách thủ tục hành chính; củng cố, kiện toàn các cơ quan Nhà nước từ huyện đến cơ sở; bảo đảm quốc phòng - an ninh; giải quyết kịp thời các yêu cầu khiếu nại, tố cáo của công dân.
 
==Dự án==
1.409

lần sửa đổi