Khác biệt giữa các bản “Lý An (nhà Minh)”

Tuy vậy, tình hình quân Minh vẫn không sáng sủa. Cũng trong tháng 9, nhà Minh sai Thành Sơn hầu [[Vương Thông (Nhà Minh)|Vương Thông]] mang quân tiếp viện sang nắm quyền Tổng binh. Lý An bị giáng chức xuống làm Sự quan, cho phép lập công cuộc tội.<ref>Minh Thực Lục v. 7, tr, 500-501; Tuyên Tông q. 19, tr. 5a-5b.</ref>
 
Dù vậy, thế thua của quân Minh vẫn không cản được. Tháng 10 (âl), quân Minh thua to ở [[trận Tốt Động – Chúc Động]] , Quân Minh thua to, mất tới 2, 3 vạn quân, tán quân vụ Trần Hiệp và nội quan Lý Lượng bị tử trận, chính Vương Thông cũng bị thương, phải rút về thành Đông Quan cố thủ.<ref>[[Minh sử]], quyển 145</ref> Tháng 9 (âl) năm 1427, viện binh quân Minh chia làm 2 đạo do [[Liễu Thăng]] và [[Mộc Thạnh]] chỉ huy tới Đại Việt. Đạo của Liễu Thăng bị đánh tan trong [[trận Chi Lăng – Xương Giang|trận Chi Lăng - Xương Giang]]. Đạo của Mộc Thạnh bị đánh bại dưới tay [[Trịnh Khả]] và [[Phạm Văn Xảo]]. Vương Thông biết viện binh bị diệt, không còn hy vọng cố thủ, đành lại xin hòa. Tháng 11 (âl) năm 1427, Tổng binh Vương Thông cùng các tướng lĩnh nhà Minh (trong đó có cả Lý An) tham dự [[Hội thề Đông Quan]] cùng với Bình Định vương [[Lê Lợi]], hẹn ngày rút về.
 
Sau khi về nước, Vương Thông cùng các tướng lĩnh bại trận bị triều đình nhà Minh đàn hặc. Lý An bị hạ ngục, tịch thu gia sản, sau bị lưu đày. Khi [[Minh Anh Tông]] lên ngôi, Lý An mới được phục hồi, phong làm Đô đốc thiêm sự, sau thăng Đô đốc đồng tri, đảm nhậm Tổng binh, trấn thủ [[Tùng Phan]]. Năm Chính Thống thứ 6 (1442), làm phó tướng cho Định Tây bá Tương Quý chinh phạt quân [[Mạnh Mẫu]]. Ra quân khinh suất bị hao binh tổn tướng, Lý An bị triều đình xét tội hạ ngục, sau chết trong ngục. Được truy phong Đô chỉ huy đồng tri.<ref>[[Minh sử]], quyển 145</ref>
223.253

lần sửa đổi