Khác biệt giữa các bản “Lubango”

Trang mới: “Lubango là thành phố thủ phủ của tỉnh Huila Angola. Số liệu dân số được biết đến gần đây nhất là 100.757 người. Cho đ…”
(Trang mới: “Lubango là thành phố thủ phủ của tỉnh Huila Angola. Số liệu dân số được biết đến gần đây nhất là 100.757 người. Cho đ…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh