Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đa giác đều”

|- align="right"
|15
|align="left"|đa giác đều 15 đỉnh||<math>\frac{15}{4}\sqrt{7+2\sqrt{5}+2\sqrt{3(515+26\sqrt{5})}}</math>||17.642
|- align="right"
|16
|align="left"|đa giác đều 16 đỉnh||&nbsp;<math>4+4\sqrt{2}+4\sqrt{4+2\sqrt{2}}</math>||20.109
|- align="right"
|17
4

lần sửa đổi