Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đợt lạnh”

* [https://web.archive.org/web/20051112085311/http://www.msc-smc.ec.gc.ca/education/imres/glossary/glossary_c_e.html Introduction to Meteorology and Related Sciences]
* [https://web.archive.org/web/20090825020946/http://www.nws.noaa.gov/om/winterstorm/winterstorms.pdf Winter Storms]- NOAA
{{Kiểm soát tính nhất quán}}
{{Sóng lạnh}}
{{Thảm họa tự nhiên}}