Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

== '''GIẢI THUẬT KÝ SỐ''' ==
== Giải thuật ký số (viết tắt DSA) là chuẩn của chính phủ Mỹ hoặc FIPS cho các chữ ký số. Giải thuật này
== Câu đề mục ==
được đề nghị bởi Viện các tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) vào tháng 8/1991 để sử dụng
trong chuẩn chữ ký số (DSS), được chỉ ra trong FIPS 186 <a href="http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip186.htm">[1]</a>,
được chấp nhận năm 1993. Một sửa đổi nhỏ được đưa ra năm 1996 trong FIPS 186-1
<a href="http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/fips1861.pdf">[2]</a>, chuẩn được mở rộng hơn
năm 2000, được xem như FIPS 186-2 [3].
==
Người dùng vô danh