Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

không có tóm lược sửa đổi
được đề nghị bởi Viện các tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST) vào tháng 8/1991 để sử dụng
trong chuẩn chữ ký số (DSS), được chỉ ra trong FIPS 186 [http://www.itl.nist.gov/fipspubs/fip186.htm:],
được chấp nhận năm 1993. Một sửa đổi nhỏ được đưa ra năm 1996 trong FIPS 186-1 [href="http://www.mozilla.org/projects/security/pki/nss/fips1861.pdf:], chuẩn được mở rộng hơn năm 2000, được xem như FIPS 186-2 [http://csrc.nist.gov/publications/fips/fips186-2/fips186-2-change1.pdf:]
Người dùng vô danh