Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

* Tạo 1 số ngẫu nhiên với mỗi thông điệp, giá trị ''k'' thỏa mãn 0 < ''k'' < ''q''
* Tính ''r'' = (''g''<sup>''k''</sup> mod ''p'') mod ''q''
* Tính ''s'' = (''k''<sup>-1</sup>(SHA-1(''m'') + ''x''*''r'')) mod ''q'', ở đây SHA-1(''m'') là [[SHA-1]] [[cryptographic hash function|hashHàm functionbăm]] áp dụng cho thông điệp ''m''
* Tính toán lại chữ ký trong trường hợp không chắc chắn khi ''r''=0 hoặc ''s''=0
* Chữ ký là (''r'',''s'')
Người dùng vô danh