Khác biệt giữa các bản “Giải thuật ký số”

* Chọn x ngẫu nhiên, thoả mãn 0 < x < q.
* Tính giá trị y = g<sup>x</sup> mod p.
* Khoá chínhcông là (p, q, g, y). Khoá riêng là x.
Chú ý (p, q, g) có thể dùng chung bởi nhiều người dùng trong hệ thống, nếu muốn.
FIPS 186-3 sử dụng [[http://en.wikipedia.org/wiki/SHA SHA]]-224/256/384/512 như hàm băm, q với kích thước 224, 256, 384, và
Người dùng vô danh