Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

n (đã thêm Thể loại:Vi xử lý dùng HotCat)
+ inst + rd + rs + rt + --- + <br />
+----------+--------+---------+---------+--------+ <br />
* add,sub,mul,div,and,or,xor,smul,sdiv
* umul,udiv,uadd,usub
* not,neg
* shl,shr,ssl,ssr,rotl,rotr rd=%rs op %rt(shift sử dụng 3 bit để xác định kích thước toán hạng)
các vi lệnh có thể sử dụng 3 bit cuối để xác định điều kiện thực thi
 
229

lần sửa đổi