Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

8 bit 7 bit r 7bit r cond. mode size
+--------+---------+---------+-------+-------+---------+
+ inst + rd + rs + cccc + mmm + 10 bit zzz +
+--------+---------+---------+-------+-------+---------+
</pre>
* BE BNE BGT BLT BGE BLE : branch to 10 bit offset
* LB,LW,LD,LQ,LDQ (%rs),%rd (bit mode dùng để xác định trường hợp r-r hay r-m
* SBLB,SWLH,SDLW,SQLD,SDQLQ:rd= %[rs,(%rd)]+offset 10 bit
* SB,SW,SD,SQ,SDQ: rd->[rs]+offset
* JRcc *(%rd),%rs,: jump to rd lưu RIP vào %rs theo điều kiện cccc
* BCNT : đếm bit của %rs -> %rd
* LSR %rs,%rd : tải thanh ghi hệ thống rs vào rd (có 128 thanh ghi hệ thống )
* SSR %rs,%rd : lưu thanh ghi rd và thanh ghi hệ thống rs
<pre>
+----------+---------+---------+----------+----+
+ inst + rd + rs + imm8 + -- +
+----------+---------+---------+----------+----+
</pre>
* ADDIB, SUBIB,MULIB,DIVIB :%rd=%rs op imm8
* shl,shr,rotl,rotr,sshl,sshr
 
=== Kiểu tích hợp hằng ===
229

lần sửa đổi