Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

Kiến trúc UA khá nhiều thanh ghi, bao gồm :
* Thanh ghi đa dụng: R0->R127 (128 bit)
* Thanh ghi cờ : RF dài 12832 bit
* Thanh ghi điềuđoạn khiển : CR0rs0->CR7rs7
 
* Thanh ghi đặc biệt :
:RC : khi gọi IP->RC,dùng để ret
:RS,RR : hỗ trợ cho syscall và sysret
Đối với các thanh ghi đặc biệt như CRn,RC,RS,RR dùng lệnh mov để thay đổi, đây là chỉ lệnh hệ thống nên chỉ phần mềm hệ thống mới thay đổi được.
=== Chuơng trình ===
Không gian địa chỉ bộ nhớ là không gian tuyến tính, nghĩa là các dãy địa chỉ liên tục 128 bit địa chỉ cho mỗi byte bộ nhớ. Do đó UA có thể có lên đến 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 bytes. Vì địa chỉ khác lớn cho một chuơng trình trong bộ nhớ, nên không gian này được chia ra thành đoạn. Một chuơng trình có thể có tới 4 đoạn, đoạn mã,2 đoạn dữ liệu,đoạn ngăn xếp. Thanh ghi này có chiều dài 64 bit.Bit thứ 63 là bit phân biệt bit mode hạt nhân hay ứng dụng.
229

lần sửa đổi