Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

+--------+-----------------------------------------+
Nhảy vô điều kiện tới địa chỉ tương đối imm24, địa chỉ này là có dấu
li24: load immediate 24 bit to %r0
</pre>
 
Nhảy với 4 bit điều kiện
<pre>
+--------+--+----+----+---+---------------------------+
+ JIccins + cccc + rd + - imm20+ imm16 +
+--------+--+----+----+---+---------------------------+
Nhảy với 4 bit điều kiện tới imm20,địa chỉ này có dấu
</pre>
* ADDIWADDI,SUBIWSUBI,MULIWMULI,DIVIWDIVI $imm16,%rd: %rd=imm16 op %rd
<pre>
* LI $imm16,%rd
+----------+-------+----+---------------------------+
+ ins + opr + m + imm16 +
+----------+-------+----+---------------------------+
</pre>
* ADDIW,SUBIW,MULIW,DIVIW $imm16,%rd: %rd=imm16 op %rd
* LIW $imm16,opr : Tải imm16 vào opr,opr có thể là thanh ghi hay địa chỉ bộ nhớ
 
=== Kiểu 1 toán hạng ===
229

lần sửa đổi