Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

</pre>
Kiểu này dành cho lệnh jmp hoặc call và các lệnh chỉ có một toán hạng. Bit M dùng để xác dịnh thanh ghi hay địa chỉ. Điều này cũng không cần thiết cho lệnh jmp và call.
* JNL jump and link to %r127
* CALL, JR (nén)
* trap
* RET [%rd] : trở về từ nhảy
* SYSCALL,SYSRET
* LDT,SDT : tải/lưu segment descriptor table
* LIDT,SIDT : tải/lưu interrupt descriptor table
* LTR,STR : tải/lưu thread register
8 bit vi lệnh chia thành hai nhóm:
* nhóm chính:0->> 11------
* nhóm hệ thống: 11-------> ffffffff (64 opcode )
 
== Bộ tập lệnh ==
229

lần sửa đổi