Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

! STT !! Tên !! Hợp ngữ !! Mã hoá !! Mô tả
|-
| 1 || ADD || add %rd,%rs,%rt || 00000001 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Cộng, %rd=%rs+%rt,ba bit điều kiện
|-
| 2 || ADC || adc %rd,%rs,%rt || 00000010 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Cộng với carry
|-
| 23 || SUB || sub %rd,%rs,%rt || 00000011 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Cộng khôngTrừ dấu, %rd=%rs+%rt
|-
| 4 || ADDI SUBB || addiwsubb %rd,$0xfff%rs,%rt || 00000100 ---dddddddsssssssiiiiiiidddddddsssssssttttttt ccc|| Cộng toán tửTrừ với hằngmượn 7 bit, %rd=%rs+$imm7carry
|-
| 5 || SUBMUL || submul %rd,%rs,%rt || 0000100000000101 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| TrừPhép nhân có dấu: r[0]:r[1]=%rs * %rt
|-
| 6 || SUBBUMUL || subbumul %rd,%rs,%rt || 0000100100000110 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Trừphép mượnnhân carrykhông dấu
|-
| 7 || MULDIV || muldiv %rnrd,%rs,%rt || 0001000000000111 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Nhânphép chia có dấu %rn+%r{n+1}=%rs+%rt, giá trị trả về 256 bits
|-
| 8 || UMULUDIV || smuludiv %rnrd,%rs,%rt || 0001000100001000 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Nhânphép chia không dấu, trả về 256 bits
|-
| 9 || DIVAND || divand %rqrd,%rs,%rt || 0000111100001001 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Chialogic có dấu, trả về, %rq=%rs/%rt, remainer= %r{q+1)and
|-
| 10 || UDIVOR || udivor %rqrd,%rs,%rt || 0000111000001010 ---dddddddsssssssttttttt ccc|| Chia không dấu , nhưlogic trênor
|-
| 11 || SHRXOR || shrxor %rd,%rs,$imm7%rt || 00001111 tttdddddddsssssssiiiiiii || rd=rs>>imm7,00001011 3dddddddsssssssttttttt bitsccc|| tlogic sizexor
|-
| 12 || SHLBE || shlbe %rd,%(rs,$imm7+10bit off ) || 00010000 dddddddsssssss imm 10 bit|| 00000000nhánh tttdddddddssssssiiiiiiiđến ||10 bit offset nếu %rd=%rs<<imm7,
|-
| 13 || ROTR || rotr $rd,%rs,$imm7 || 00000000 tttdddddddssssssiiiiiii || rotate right
|-
| 14 || ROTL || rotl %rd,%rs,$imm7 || 00000000 tttdddddddssssssiiiiiii || rotate left
|-
| 15 || BCNT || bcnt %rd,%rs || 00000000 tttdddddddsssssss------- || Điếm số bit có trong %rs -> %rd
|-
| 20 || AND || and %rd,%rs,%rt || 00000000 ---dddddddssssssssttttttt || and logic
|-
| 21 || OR || or %rd,%rs,%rt || 00000000 ---dddddddssssssssttttttt || or logic
|-
| 22 || XOR || xor %rd,%rs,%rt || 00000000 ---dddddddssssssssttttttt || xor logic
|-
| 23 || CMP || cmp %rd,%rs,%rt || 00000000 ---dddddddssssssssttttttt || rd = rs cmp rt
|-
| 25 || ADDIW || addiw %rd,imm16 || 00000000 -ddddddd + imm16 || Cộng, %rd=%rd+imm16
|-
| 26 || SUBIW || subiw %rd,imm16 || 00000000 -ddddddd + imm16 || Trừ, %rd=%rd+imm16
|-
| 30 || JI || ji $imm24 || 10000000 imm24 || Nhảy vô điều kiện tới 24 bits tuơng đối
|-
| 32 || JR || jmp (%rr) || 10000101 -rrrrrrr || Nhảy vô điều kiện tới thanh ghi (%rr),opcode 2 bytes
|-
| 60 || Lzz || lb (%rs),%rd || 11000000 mmmsssssssdddddddcccczzz || tải 1,2,4,8,16 bytes bộ nhớ (%rs) vào thanh ghi %rd
|-
| 63 || Szz || Ls (%rs),%rd || 11111111 mmmsssssssdddddddcccczzz || Lưu 1,2,3,4,8,16 bytes từ %rd vào (%rs)
|}
 
229

lần sửa đổi