Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

| 11 || XOR || xor %rd,%rs,%rt || 00001011 dddddddsssssssttttttt ccc|| logic xor
|-
| 12 || BE || be %rd,%(rs+10bit,10 off ) || 00010000 dddddddsssssss imm 10 bit|| nhánh đến 10 bit offset nếu %rd=%rs
|-
| 13 || BNE || bne %rd,%rs,10bit off || 00010001 dddddddsssssss imm 10 bit|| rẽ nhánh đến 10 bit offset nếu %rd !=%rs
|-
| 14 || BGT || bgt %rd,%rs,10bit off || 00010010 dddddddsssssss imm 10 bit|| rẽ nhánh đến 10 bit offset nếu %rd > %rs
|-
| 15 || BLT || blt %rd,%rs,10bit off || 00010011 dddddddsssssss imm 10 bit|| rẽ nhánh nếu rd<rs
|-
| 18 || CMP || cmp %rd,%rs || 00010110 dddddddsssssss ----------|| so sánh rd và rs
|-
| 19 || SHL || shl %rd,%rs,$imm7 || 00010111 dddddddsssssssiiiiiii ccc || shift left có 3 bit điều kiện
|-
| 20 || SHR || shr %rd,%rs,$imm7 || 00011000 dddddddsssssssiiiiiii ccc || shift right
|}
 
229

lần sửa đổi