Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

|-
| 24 || LH || lh %rd,%rs,$imm10 || 00011100 dddddddsssssss imm10 || load half word to rd from (%rs+i10)
|-
 
| 25 || LW || lw %rd,%rs,$imm10 || 00011101 dddddddsssssss imm10 || load word to rd from ''
|-
| 26 || LD || ld %rd,%rs,$imm10 || 00011110 dddddddsssssss imm10 || load double word
|}
 
229

lần sửa đổi