Khác biệt giữa các bản “Giả Hủ”

Trong [[Tam Quốc diễn nghĩa]], Giả Hủ xuất hiện tại hồi thứ 9 có nhan đề: ''Trừ hung bạo, Lã Bố giúp tư đồ; Chiếm Trường An, Lý Thôi nghe Giả Hủ''. Trong hồi này, Giả Hủ đã có lời khuyên cho Lý Thôi, Quách Dĩ tiến vào Trường An và đã được chấp thuận.
 
Tiếp đến khi quân Tây Lương do [[Mã Đằng]][[Hàn ToạiToạ]]i tiến vào [[Trường An]], Giả Hủ đã bày kế cho Lý Thôi, Quách Dĩ đánh bại quân Tây Lương khiến họ phải rút lui.
 
Khi Trương Tú liên minh với Lưu Biểu chống Tào Tháo, Giả Hủ cũng đoán ra ý định "giương đông kích tây" của Tào Tháo và giúp Trương Tú đánh thắng quân Tào.
787

lần sửa đổi