Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

======Xã Tiến Dũng======
# Đình Ninh Xuyên. Thờ Đức Thánh Tam Giang là Trương Hát và Trương Đạm Nương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
=====Huyện Tân Yên=====
# Đình Ninh Xuyên. Thờ Đức Thánh Tam Giang là Trương Hát và Trương Đạm Nương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Phúc Sơn======
# Đình Lý Cốt. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh , Nữ Giã Đại thần (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Lý Cốt. Thờ Đức Thánh Tam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Việt Ngọc======
# Đình Dĩnh. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Thễ. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Lam Cốt======
# Đình Tế. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Trung. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Ngọc Thiện======
# Đình Mỗ. Thờ Đức Thánh Tam Giang , Cao Sơn, Quý Minh (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Việt Lập======
# Đình Hoãn. Thờ Tam Giang Đô Thống, Cao Sơn, Quý Minh đại vương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Hợp Đức======
# Đình Vũng. Thờ Đức Thánh Tam Giang ; Cao Sơn, Quý Minh đại vương; Phổ Minh Ninh Trấn đại vương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Song Vân======
# Đình Chậu. Thờ Đức Thánh Tam Giang ; Cao Sơn, Quý Minh đại vương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
===Tại Hà Nội===