Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

# Đình Trúc Tay. Thờ Thánh Tam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
======Xã Ninh Sơn======
# Đình Nội Ninh . Thờ Trương Hống (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Mai Vũ . Thờ ThánhTam Giang (Trương Hống,Trương Hát,Trương Thị Dạm Nương), Trịnh Trương Kiều, Trịnh Tương Nương (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Cao Lôi. Thờ Thánh Tam Giang và Thánh Mẫu (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Phúc Ninh. Thờ Thánh Tam Giang (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
# Đình Giá Sơn. 4 vị Đại tướng: Trương Hống Trương Hát Trương Lừng Trương Lẫy (Di tích Lịch sử-Văn hóa)
 
======Xã Hương Mai======
# Đình Xuân Lạn. Thờ ThánhTam Giang và Thánh Mẫu (Di tích Lịch sử-Văn hóa)