Khác biệt giữa các bản “Thánh Tam Giang”

 
====Di tích cấp tỉnh====
=====Huyện Việt Yên<ref>[http://www.bacgiang.gov.vn/tro-giup/2441/Di-tich-xep-hang-cap-tinh-tren-dia-ban-huyen-Viet-Yen.html Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Việt Yên]</ref>=====
=====Huyện Việt Yên=====
======Thị trấn Nếnh======
# Đình Yên Ninh. Thờ ThánhTam Giang và Cao Sơn - Quý Minh (Di tích Kiến trúc nghệ thuật)